Ons Dagelijks Brood - Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de stichting IHGO zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van stichting IHGO worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door stichting IHGO ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. De stichting IHGO is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de stichting IHGO dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
3. Prijzen
3.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW.
3.3 Bestellingen aan adressen in Nederland zijn vrij van verzendkosten. Voor verzendingen in het buitenland worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht.
 
4. Retourzendingen
4.1 Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
4.2 Tijdens deze termijn verplicht u zich zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hierbij geldt dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij de stichting IHGO worden afgeleverd.
4.3 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
4.4 Indien u een bedrag betaald heeft, zal de stichting IHGO dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
4.5 U bent verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, dan kan dat binnen zeven dagen gemeld worden per e-mail aan de stichting IHGO onder vermelding van bestelnaam en besteldatum, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. De stichting IHGO zal het artikel vervangen of het aankoopbedrag en verzendkosten terugbetalen.
 
5. Betalingen
5.1 Alleen bestellingen waarbij betaling plaatsvindt met iDEAL, worden direct in behandeling genomen. U kunt niet met creditcard betalen. Op rekening betalen kan alleen voor leveringen in het buitenland en in bijzondere gevallen voor leveringen in Nederland na een verzoek hiertoe per mail. Wij kunnen hiervoor geen vaste doorlooptijd garanderen.
5.2 Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld en wordt uw betaling bevestigd.
 
6. Levering
6.1 De door de stichting IHGO opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
6.2 De stichting IHGO zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
6.3 Als plaats van levering geldt het adres dat u aan de stichting IHGO kenbaar heeft gemaakt.
6.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan bij de stichting IHGO, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
7. Elektronische communicatie en bewijs
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de stichting IHGO, is de stichting IHGO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van de stichting IHGO.
7.2 De administratie van de stichting IHGO geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met u in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 
Stichting IHGO • Leveringsvoorwaarden • Versie 20091103
© Copyright 2009-2021 • Stichting IHGO • Postbus 306 • 2501 CH Den Haag • (0174) 785 995 • info@ihgo.nlwww.ihgo.nl